II. În concordanţă cu specificul activităţii instanţelor judecătoreşti, următoarele categorii de informaţii sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor prevăzute de art.12(1) din Legea nr.544/2001 :

a. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 
b. Informaţiile privind deliberările completului de judecată, ale adunărilor generale ale judecătorilor şi ale colegiului de conducere; 

c. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare ale persoanelor juridice sau fizice aflate în dosarele instanţelor de judecată;

d. Informaţii cu provire la datele personale ale părţilor aflate în dosarele instanţelor, cu excepţia situaţiei când afestează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice;

e. Informaţiile din timpul cercetării disciplinare a magistraţilor;

f. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

g. Informaţiile privind procedurile judiciare altele decât cele desfăşurate cu respectarea principiului publicităţii, dacă prin aceasta se aduce atingere unui proces echitabil ori interesului legitim al părţilor implicate în proces;

h. Informaţiile din dosarele cu minori şi tineri atunci când şedinţa de judecată a fost declarată nepublică şi se impune protecţia minorilor şi tinerilor;

i. Informaţiile aflate în dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum şi cele privind autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice; j. Informaţiile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.